Договаряне · Изкупуване-Продажба Фирми .

Дата: 21/02/2016 10:10

Местоположение: България, България, Бургас, България

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми ЕООД ООД-дружествени дялове,ЕАД АД-акции.

Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.

Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма със задължения,ново седалище и адрес за кореспонденция извършване на пълна промяна на обстоятелствата.

Солидарна отговорност на При Продажба ЕООД ООД Дружествени дялове по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130. Търговски закон.

Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

Investconsult Group ltd.

Телефон за контакти:0886072288 без почивен ден. http://kpd.dir.bg/

Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.

  • Изкупуване-Продажба Фирми  .

Напишете коментар